I. Alimov

 

MAE (Kunstkamera), RAS, St. Petersburg, Russia

E‑mail: hp.alimov@gmail.com

 

The Mobility of Chinese Officials. II: Lu Zhen and Cheng yao lu

 

Abstract. The present paper focuses on Cheng yao lu (“Notes of the Traveller in a Chariot), the itinerary diary of Lu Zhen (957—1014), a Sung historian and official, that attests to the mobility of the old Chinese dignitaries. Lu Zhen kept this itinerary diary during his ambassade in the Khitan state of Liao and described a lot of extraordinary details about the state, its local habits and customs, which makes this written monument an important source of historic and ethnographic information.

 

Keywords: China, Chinese dignitaries, mobility, source studies, itinerary literature, Cheng yao lu, Lu Zhen

 

DOI: 10.31250/1238-5018-2021-27-1-33-35

 

References

 

  • Chao, Gong‑wu (1990), Jun zhai du shu zhi jiaozheng [Notes on Reading Books in the Office of the Chief of the District], Shanghai: Shanghai guji chubanshe.
  • Chen, Zhen‑sun (1987), Zhi zhai shu lu jie ti [Annotated Bibliography of Books from Zhi‑zhai Office], Shanghai: Shanghai guji chubanshe.
  • Li, Shao‑ping (1984), “Lu Zhen yu ‘Jiu guo zhi’” [“Lu Zhen and ‘Notes About the Nine Kingdom’”], Shixueshi yanjiu, No. 3, pp. 28—32.
  • Lu, Zhen (2004), “Cheng yao lu”, Wudai Song Jin Yuanren bianjiang xingji shisanzhong shuzhang gao [“Notes of the Traveller in a Chariot”, Thirteen Itinerary Diaries About the Border Zone by the Authors of the Five Dynasties Period — Song Jin and Yuan — with Draft Documentary Commentaries], comp. by Jia Jin‑Yan), Beijing: Zhonghua shuju.
  • Lu, Zhen (2013), “Cheng yao lu”, Songdai riji congbian [“Notes of the Traveller in a Chariot”, A Collection of Diaries of the Song Dynasty Period], comp. by Gu Hong‑yi & Li Wen, Shanghai: Shanghai shudian chubanshe, vol. 1.
  • Lu, Zhen (2017), “Cheng yao lu”, Fengshi Liao Jin xingchenglu [“Notes of the Traveller in a Chariot”, Itinerary Notes of Ambassadors to Liao and Jin), comp. and comm. by Zhao Yong‑chun, Beijing: Shangwu yinshuguan.
  • Luo, Wei (2007), «Jiu guo zhi» de banben ji xueshu jiazhi [“The editions and scientific value of the ‘Notes about the nine kingdom’”), Changsha daxue xuebao, No. 4, pp. 158—159.
  • Peng, Xiao‑ping (1992), “Lu Zhen shixue zhuzuo shulüe” [“An essay on Lu Zhen's historical treatises”], Xiangtan daxue xuebao, No. 4, pp. 49—51.
  • Yu, De‑yuan (1996), “‘Cheng yao lu’ shuzheng gao’ buzheng [“Evidence‑based additions to ‘Notes of the traveller in a chariot’ with draft substantiated commentaries”), Beijing shehui kexue, No. 4, pp. 68—69.

 

Received by the Editorial Board: 27.05.2020

 


Copyright © 2010-2016 Manuscripta Orientalia. All rights reserved.

Sign In