M. Kravtsova

St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia

E‑mail: kravtsova_sin@mail.ru

 Rethinking Losses of Chinese Poetic Heritage: a Case of Former Han Fu Poetry

 Abstract. The present article concerns the bibliographical treatise Yi wen zhi (“藝文志”, “Treatise on Arts”) composed by the great historian Ban Gu (班固, AD 32—92) in terms of revision of the textual gaps which exist today regarding the genesis and the initial stage of formation of the famous Chinese fu (賦, “rhapsodies”) poetry.

 Key words: China, history of Chinese poetry, Former Han Empire, fu poetry, Ban Gu, Yi wen zhi

 References

 • Alimov, I. A. & Kravcova, M. E. (2014), Istorija kitajskoj klassicheskoj literatury s drevnosti i do XIII veka: pojezija, proza [The History of Classical Chinese Literature from the Antiquity to 18 th Century: Poetry, Prose], St. Petersburg: Peterburgskoe vostokovedenie, vols. 1—2.
 • Ban, Gu (1964), [Qian] Hanshu / Yan Shigu zhu [History of [Former] Han / Comment. by Yan Shigu], Beijing: Zhonghua shuju, vols. 1—12.
 • Chen, Lin & Cheng, Zhangcan (eds.) (1993), Xijing zaji quanyi [Miscellaneous Records of the Western Capital with Full Translation into Modern Chinese], Guiyang: Guizhou renmin wenxueshe chuban.
 • Chen, Qitai & Zhao, Yongchun (2002), Ban Gu pingzhuan [Critical Biography of Ban Gu], Nanjing: Nanjingdaxue chubanshe.
 • Chu, Binjie & Tan, Jiajian (eds.) (1988), Xian Qin wenxue shi [History of the Pre‑Qin Literature], Beijing: Renminwenxue chubanshe.
 • Connery, C. L. (2001), “Sao, fu, parallel prose, and related genres”, in: Mair, V. H. (ed.), The Columbia History of Chinese Literature, New York: Columbia University Press, pp. 223—247.
 • Frankel, H. H. (1976), The Flowering Plum and the Palace Lady: Interpretations of Chinese Poetry, New Haven & London: Yale University Press.
 • Gu, Kechang et al. (eds.) (2003), Quan Han fu pingzhu. Qian Han [Complete Collection of Fu Poetry of the Han with Commentaries and Interpretations. Former Han], Shijiazhuang: Huashan wenyi chunanshe.
 • Guo, Weisen & Xu, Jie (1996), Zhongguo ci fu fazhan shi [History of Chinese Ci and Fu Poetic Genres], Nanjing: Jiangsu jiaoyu chubanshe.
 • Jiang, Shuge (1989), Han fu tongyi [General Meaning of Han Fu], Jinan: Qi‑Lu shushe chubanfaxing.
 • Kern, M. (2010), “Early Chinese literature, beginnings through Western Han”, in: Chang, Kang-i Sun & Owen, S. (eds.), The Cambridge History of Chinese Literature: Cambridge: Cambridge University Press, vol. 1, pp. 1—115.
 • Knechtges, D. R. (2007), “Fu poetry: an ancient‑style rhapsody (gufu)”, in: Cai, Zong‑qi (ed.), How to Read Chinese Poetry: A Guided Anthology, New York: Columbia University Press, pp. 59—83.
 • Li, Jingming (1998), Zhongguo ruxue shi. Qin Han juan [History of Chinese Confucianism. Qin and Han Volume], Guangzhou: Guangdong jiaoyu chubanshe.
 • Liu, Xu et al. (eds.) (1975), Jiutangshu [Old History of Tang], Beijing: Zhonghua shuju, vols. 1—16.
 • Loewe, M. (1986), “The religion and intellectual background”, in Twitchett D. & Fairbank J. K. (eds.), The Cambridge History of China, vol. 1: The Ch'in and Han Empires, 221 B.C. — A.D. 220, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 649—725.
 • Ma, Jigao (1987), Fu shi [History of Fu Poetry], Shanghai: Guji chubanshe.
 • Menshikov, L. N. (2005), Iz istorii kitaiskoj knigi [On the History of the Chinese Book], St. Petersburg: Nestor‑Istorija.
 • Nienhauser, W. H. et al. (eds.) (1985), The Indian Companion to Traditional Chinese Literature, Bloomington: Indiana University Press, vols. 1—2.
 • Ouang, Xiu et al. (eds.) (1975), Xintangshu [New Book of Tang], Beijing: Zhonghua shuju, vols. 1—20.
 • Sima, Qian (1963), Shiji [Records of the Historian], Beijing: Zhonghua shuju, vols. 1—10.
 • Su, Jui‑Lung (2010), “The patterns and changes of literary patronage in the Han and Wei”, in Chan, A. K. L. & Lo, Yuet‑Keung (eds.), Interpretation and Literature in Early Medieval China, New York: State University of New York Press, pp. 41—62.
 • Tuotuo, et al. (eds.) (1977), Songshi [History of Song], Beijing: Zhonghua shuju, vols. 1—40.
 • Wan, Guangzhi (1989), Han fu tongluan [General Survey of the Han Fu Poetry], Chengdu: Ba‑Shu shushe.
 • Wang, Xingguo (1992), Jia Yi pingzhuan [Critical Biography of Jia Yi], Nanjing: Nanjing daxue chubanshe.
 • Wang, P. (2012), The Age of Courtly Writing. Wen xuan Compiler Xiao Tong (501—531) and His Circle, Leiden: Brill, Princeton University.
 • Wei, Zheng et al. (eds.), (1982), Suishu [Book of Sui], Beijing: Zhonghua shuju, vols. 1—6.
 • Xu, Tianlin (2006), Xi Han huiyao [Collection of Data on Major Events of Western Han], Shanghai: Shanghai guji chubanshe.
 • Xunzi [Master Xun] (1999), transl. into English by Knoblock, J.; transl. into Modern Chinese by Zhang, Jue, Library of Chinese Classics. Chinese — English. Changsha: Hunan renmin chubanshe, vols. 1—2.
 • Zhang, Cangshou & Rui, Ningsheng (eds.) (2002), Han fu xuan zhu [Selected Han fu with Commentaries], Zhuhai: Zhuhai chubanshe.
 • Zhang, Shunhui (1990), Hanshu Yiwenzhi tongshi [Comprehensive Explanations of Yiwenzhi from Book of Han], Wuhan: Hubei jiaoyu chubanshe.
 • Zhu, Bilan (ed.) (1987), Song Yu cify yize [Poems of Song Yu with Commentaries and Renditions into Modern Chinese], Beijing: Zhongguo shihuikexue chubanshe.

 


Copyright © 2010-2016 Manuscripta Orientalia. All rights reserved.

Sign In